广东南粤风彩36选7开奖

36选7开奖结果:Za darmo gry na linii dla wszystkich!

Pomoc i kontakt

Cz?sto zadawane pytania

Nie chc? ju? otrzymywa? biuletynu, jak mam to zrobi??
Pod spodem ka?dego biuletynu umieszczony jest link "Rezygnuj?". Gdy na niego klikniesz, wtedy b?dziesz móg? wypisa? swój adres emailowy i nie b?dziesz otrzymywa? wi?cej biuletynów.
Nie mog? znale?? na tej stronie gry, której szukam, co teraz?
FunnyGames dodaje codziennie nowe gry. Jest wi?c du?a szansa, ?e poszukiwana przez ciebie gra znajduje si? na stronach FunnyGames. Mo?esz poszuka? tej gry wpisuj?c jej tytu? po prawej stronie w polu "szukaj gr?" i nast?pnie klikaj?c na przycisk "szukaj". Przeszukiwarka FunnyGames pokazuje te? gry w jaki? sposób zwi?zane z t?, której poszukujesz. To zwi?ksza szans? znalezienia, nawet gdy nie znasz dok?adnie tytu?u.
Je?eli gry, której szukasz naprawd? nie da si? znale?? na stronach FunnyGames, mo?esz wys?a? w tej sprawie emaila na adres [email protected]. Postaramy si? jak naszybciej umie?ci? t? gr? na stronach Funny Games.
Jak cz?sto dodawane s? nowe gry?
Nowe gry dodawane s? codziennie. Mo?esz je odnale?? na stronie g?ównej (//www.8rzl2.cn/) w kolumnie "Nowe" po prawej stronie u góry.
Dlaczego nie mog? wy??czy? muzyki w grze?
W niektórych grach muzyka jest w??czona standardowo. FunnyGames nie ma na to wp?ywu, poniewa? gry te nie nale?? do FunnyGames. W takiej sytuacji jedyn? mo?liwo?ci? wy??czenia muzyki/d?wi?ków, jest wy??czenie d?wi?ku w komputerze.
Czy mog? zamie?ci? gry FunnyGames na swojej stronie?
Wiele z gier FunnyGames mo?esz zamie?ci? na swojej stronie. Je?eli jest to mo?liwe, zobaczysz po prawej stronie pod gr? znaczek z?o?ony z dwóch strza?ek. Kliknij w t? ikon?, wtedy zobaczysz kod HTML, który mo?esz umie?ci? na swojej stronie.
Gra nie chce si? za?adowa?, co teraz?
Po pierwsze, mo?esz spróbowa? zamkn?? okno z gr? oraz wszystkie inne okna otwarte w przeszukiwarce i otworzy? przeszukiwark? na nowo. Je?eli to si? nie uda, spróbuj:
 • Od?wie?y? stron? u?ywaj?c przycisk F5 (z klawiatury).
 • Oczy?ci? pami?? cache.
 • Sprawdzi? swoj? Flashow? odtwarzark? za pomoc? dwóch URL:
  //www.adobe.com/software/flash/about/ oraz //www.adobe.com/shockwave/welcome/
 • Skorzysta? z innej przegl?darki: Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer.
Czy gry ze strony FunnyGames mo?na odtwarza? na iPadzie?
Prawie wszystkie gry FunnyGames to gry Flashowe. Apple nie korzysta niestety z programu Flash, a wi?c gry te nie mog? zosta? odtworzone na produktach Apple (takich jak, iPad lub iPhone).
Nie mog? si? wylogowa?, co teraz?
Tylko w grach naszych zewn?trznych partnerów (cz?sto s? to gry p?atne) musisz zarejstrowa? si? i nast?pnie zalogowa?. Zalogowanie i wylogowanie odbywa si? w samej grze. Pytania i uwagi dotycz?ce logowania i wylogowania prosimy kierowa? do naszych zewn?trznych partnerów. Mo?na to zrobi? sprawdzaj?c wewn?trz gry dane adresowe lub klikaj?c bezpo?rednio pod gr? w przycisk "kontakt".
Jak mo?na gr? powi?kszy? lub pomniejszy??
Je?eli mo?liwe jest powi?kszenie lub pomniejszenie gry, wtedy po prawej stronie u góry widoczna jest lupka ze znakiem plus oraz lupka ze znakiem minus. Gr? mo?na powiekszy? klikaj?c na lupk? ze znakiem plus, a pomniejszy? klikaj?c na lupk? ze znakiem minus. Gry, przy których nie ma znaczka lupki po prawej stronie u góry, nie mog? zosta? powi?kszone lub pomniejszone.
Dlaczego na stronie FunnyGames znajduj? si? reklamy?
Utrzymanie strony internetowej kosztuje wiele czasu i pracy. Chcemy, aby nasza strona by?a dost?pna dla wszystkich u?ytkowników, i ?eby gry by?y dost?pne za darmo. W zamian za pokrycie kosztów utrzymania strony eksponujemy reklamy.
Mam problem z wyp?at? kredytu w mojej grze, co teraz?
Gry, za które musisz p?aci? nie s? wydawane przez FunnyGames, lecz przez inne organizacje. Mo?esz sprawdzi? w grze przez kogo zosta?a ona wydana (na przyk?ad przez SpelPunt/GamePoint, itd.). Pytania dotycz?ce tych gier, zwrotu pieni?dzy lub wyp?aty posiadanego kredytu nale?y kierowa? do tych organizacji, które wyda?y gr?.
Adres mo?na znale?? nast?puj?co:
 • Bezpo?rednio pod gr? (klikaj?c na przycisk ‘Kontakt’).
 • Wewn?trz gry (trzeba by? wówczas zalogowanym).
FunnyGames dla (m?odszych) dzieci
Na stronach FunnyGames znajduj? si? gry przeznaczone dla ró?nych grup wiekowych. Wa?ne wi?c jest, ?eby rodzice sprawdzili w jakie gry dziecko gra na FunnyGames i aby sami wybrali w jakie gry ich dziecko mo?e gra?. Gry mo?na wybra? klikaj?c na gwiazdk? po prawej stronie pod gr?. Wtedy gra zapisze si? w "moich grach" (u góry na pomarańczowym pasku).
Zespó? FunnyGames radzi te? rodzicom, ?eby rozmawiali z dzie?mi na temat u?ywania internetu i bezpiecznego przegl?dania stron. Celem FunnyGames jest stworzenie ?rodowiska, z którego mog? korzysta? u?ytkownicy w ka?dym wieku. Wszelka forma nadu?ycia zostanie potraktowana powa?nie i skontrolowana. O nadu?yciu mo?na nas poinformowa? za pomoc? wys?ania e-maila na adres [email protected].


Czy masz pytanie na temat dzia?ania tej strony lub zawartych na niej gier? Je?eli tak, skorzystaj z poni?szego formularza, aby skontaktowa? si? z www.8rzl2.cn.

广东南粤风彩36选7开奖 www.8rzl2.cn Reklamodawcy mog? skontaktowa? si? poprzez stronareklamodawców.
Informacje o grze • 赵文卓陈国坤“比武争萌” 2018-12-12
 • 美媒称美国会要审查谷歌华为合作:中美数字冷战加剧 2018-12-12
 • 两会声音:经济高质量增长 改革措施要跟上 2018-12-11
 • 浙江大学科研团队潜心十五载 飞机装配有了国产自动化设备 2018-12-11
 • 陈坤9年之后重回小荧屏 2018-12-10
 • 全国600多万网民通过移动直播看新疆赛龙舟包粽子 2018-12-10
 • 权健队长多年后重返国家队 四大门神齐聚一门花落谁家? 2018-12-10
 • 揭秘:中纪委如何对高级领导干部进行谈话提醒? 2018-12-09
 • 《伊阿索密码》将映 未来世界展开生死博弈 2018-12-09
 • 经济日报多媒体数字报刊 2018-12-09
 • 污水高标准处理 污泥资源化利用 2018-12-08
 • 灭国乒威风!魏纪中看好日本压制国乒 张继科霸气反击 2018-12-08
 • 有骨气!外援被中超解约后拒绝回归:宁愿少赚2千万 2018-12-07
 • 央行有关负责人表示 当前金融市场流动性合理稳定 2018-12-07
 • 水利系统水质监测就是看水质吗? 2018-12-06
 • 566| 773| 746| 779| 385| 499| 267| 586| 666| 31|