广东南粤风彩36选7开奖

36选7开奖结果:Za darmo gry na linii dla wszystkich!

Pomoc i kontakt

Cz?sto zadawane pytania

Nie chc? ju? otrzymywa? biuletynu, jak mam to zrobi??
Pod spodem ka?dego biuletynu umieszczony jest link "Rezygnuj?". Gdy na niego klikniesz, wtedy b?dziesz móg? wypisa? swój adres emailowy i nie b?dziesz otrzymywa? wi?cej biuletynów.
Nie mog? znale?? na tej stronie gry, której szukam, co teraz?
FunnyGames dodaje codziennie nowe gry. Jest wi?c du?a szansa, ?e poszukiwana przez ciebie gra znajduje si? na stronach FunnyGames. Mo?esz poszuka? tej gry wpisuj?c jej tytu? po prawej stronie w polu "szukaj gr?" i nast?pnie klikaj?c na przycisk "szukaj". Przeszukiwarka FunnyGames pokazuje te? gry w jaki? sposób zwi?zane z t?, której poszukujesz. To zwi?ksza szans? znalezienia, nawet gdy nie znasz dok?adnie tytu?u.
Je?eli gry, której szukasz naprawd? nie da si? znale?? na stronach FunnyGames, mo?esz wys?a? w tej sprawie emaila na adres [email protected]. Postaramy si? jak naszybciej umie?ci? t? gr? na stronach Funny Games.
Jak cz?sto dodawane s? nowe gry?
Nowe gry dodawane s? codziennie. Mo?esz je odnale?? na stronie g?ównej (//www.8rzl2.cn/) w kolumnie "Nowe" po prawej stronie u góry.
Dlaczego nie mog? wy??czy? muzyki w grze?
W niektórych grach muzyka jest w??czona standardowo. FunnyGames nie ma na to wp?ywu, poniewa? gry te nie nale?? do FunnyGames. W takiej sytuacji jedyn? mo?liwo?ci? wy??czenia muzyki/d?wi?ków, jest wy??czenie d?wi?ku w komputerze.
Czy mog? zamie?ci? gry FunnyGames na swojej stronie?
Wiele z gier FunnyGames mo?esz zamie?ci? na swojej stronie. Je?eli jest to mo?liwe, zobaczysz po prawej stronie pod gr? znaczek z?o?ony z dwóch strza?ek. Kliknij w t? ikon?, wtedy zobaczysz kod HTML, który mo?esz umie?ci? na swojej stronie.
Gra nie chce si? za?adowa?, co teraz?
Po pierwsze, mo?esz spróbowa? zamkn?? okno z gr? oraz wszystkie inne okna otwarte w przeszukiwarce i otworzy? przeszukiwark? na nowo. Je?eli to si? nie uda, spróbuj:
 • Od?wie?y? stron? u?ywaj?c przycisk F5 (z klawiatury).
 • Oczy?ci? pami?? cache.
 • Sprawdzi? swoj? Flashow? odtwarzark? za pomoc? dwóch URL:
  //www.adobe.com/software/flash/about/ oraz //www.adobe.com/shockwave/welcome/
 • Skorzysta? z innej przegl?darki: Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer.
Czy gry ze strony FunnyGames mo?na odtwarza? na iPadzie?
Prawie wszystkie gry FunnyGames to gry Flashowe. Apple nie korzysta niestety z programu Flash, a wi?c gry te nie mog? zosta? odtworzone na produktach Apple (takich jak, iPad lub iPhone).
Nie mog? si? wylogowa?, co teraz?
Tylko w grach naszych zewn?trznych partnerów (cz?sto s? to gry p?atne) musisz zarejstrowa? si? i nast?pnie zalogowa?. Zalogowanie i wylogowanie odbywa si? w samej grze. Pytania i uwagi dotycz?ce logowania i wylogowania prosimy kierowa? do naszych zewn?trznych partnerów. Mo?na to zrobi? sprawdzaj?c wewn?trz gry dane adresowe lub klikaj?c bezpo?rednio pod gr? w przycisk "kontakt".
Jak mo?na gr? powi?kszy? lub pomniejszy??
Je?eli mo?liwe jest powi?kszenie lub pomniejszenie gry, wtedy po prawej stronie u góry widoczna jest lupka ze znakiem plus oraz lupka ze znakiem minus. Gr? mo?na powiekszy? klikaj?c na lupk? ze znakiem plus, a pomniejszy? klikaj?c na lupk? ze znakiem minus. Gry, przy których nie ma znaczka lupki po prawej stronie u góry, nie mog? zosta? powi?kszone lub pomniejszone.
Dlaczego na stronie FunnyGames znajduj? si? reklamy?
Utrzymanie strony internetowej kosztuje wiele czasu i pracy. Chcemy, aby nasza strona by?a dost?pna dla wszystkich u?ytkowników, i ?eby gry by?y dost?pne za darmo. W zamian za pokrycie kosztów utrzymania strony eksponujemy reklamy.
Mam problem z wyp?at? kredytu w mojej grze, co teraz?
Gry, za które musisz p?aci? nie s? wydawane przez FunnyGames, lecz przez inne organizacje. Mo?esz sprawdzi? w grze przez kogo zosta?a ona wydana (na przyk?ad przez SpelPunt/GamePoint, itd.). Pytania dotycz?ce tych gier, zwrotu pieni?dzy lub wyp?aty posiadanego kredytu nale?y kierowa? do tych organizacji, które wyda?y gr?.
Adres mo?na znale?? nast?puj?co:
 • Bezpo?rednio pod gr? (klikaj?c na przycisk ‘Kontakt’).
 • Wewn?trz gry (trzeba by? wówczas zalogowanym).
FunnyGames dla (m?odszych) dzieci
Na stronach FunnyGames znajduj? si? gry przeznaczone dla ró?nych grup wiekowych. Wa?ne wi?c jest, ?eby rodzice sprawdzili w jakie gry dziecko gra na FunnyGames i aby sami wybrali w jakie gry ich dziecko mo?e gra?. Gry mo?na wybra? klikaj?c na gwiazdk? po prawej stronie pod gr?. Wtedy gra zapisze si? w "moich grach" (u góry na pomarańczowym pasku).
Zespó? FunnyGames radzi te? rodzicom, ?eby rozmawiali z dzie?mi na temat u?ywania internetu i bezpiecznego przegl?dania stron. Celem FunnyGames jest stworzenie ?rodowiska, z którego mog? korzysta? u?ytkownicy w ka?dym wieku. Wszelka forma nadu?ycia zostanie potraktowana powa?nie i skontrolowana. O nadu?yciu mo?na nas poinformowa? za pomoc? wys?ania e-maila na adres [email protected].


Czy masz pytanie na temat dzia?ania tej strony lub zawartych na niej gier? Je?eli tak, skorzystaj z poni?szego formularza, aby skontaktowa? si? z www.8rzl2.cn.

广东南粤风彩36选7开奖 www.8rzl2.cn Reklamodawcy mog? skontaktowa? si? poprzez stronareklamodawców.
Informacje o grze • 重庆市公安局交通管理局 2019-02-16
 • [雷人]你以为城市改造基础配套等用的钱是从哪里来的?不还是被你们享受了? 2019-02-16
 • 沁水一季度发放就业见习补贴65.28万元 2019-02-16
 • 小米之家南京旗舰店今日正式开业 2019-02-15
 • 金正恩对中国进行访问 2019-02-15
 • 一代枭雄身后事:“曹操墓”认定过程缘何一波三折? 2019-02-15
 • 家国情怀永恒 创新加快传承——各地群众端午节庆活动扫描 2019-02-15
 • 在端午品味文化的芳香 锐评 2019-02-14
 • 本周陕西省多云为主 西安明后天又是高温天 2019-02-14
 • 长子县依托煤炭资源促进经济转型大发展 2019-02-13
 • 永葆与时俱进的理论品格 2019-02-13
 • 高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-12
 • 男女平等基本国策与政府责任座谈会 2019-02-12
 • 13岁少年杀3幼童被收容教养 下调入刑年龄可控犯罪 2019-02-12
 • 风雨兼程,与党和人民同行 2019-02-12
 • 494| 682| 798| 138| 512| 465| 614| 147| 275| 104|